top of page

הפגישות הקרובות של הסמינר המחלקתי בניהול טכנולוגיה  ומידע ע"ש מג'יד אגבריה

הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב

bottom of page